advies

advies

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) zijn bedrijven verplicht een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Dit betekent dat deze bedrijven een inventarisatie moeten maken van de gevaren, die het werk voor de medewerkers met zich mee kan brengen en van de daardoor mogelijk ontstane risico’s en de grootte daarvan (evaluatie). Hierdoor wordt er bepaald of zij wel of niet (volledig) voldoen aan wettelijke bepalingen. Het belangrijkste doel van de RI&E is om bedrijven te ondersteunen bij het voeren van een structureel arbobeleid om de aanwezige risico’s te reduceren en de werkomstandigheden te optimaliseren.

In een Plan van Aanpak (PVA) worden de risico’s beschreven en hoe deze geminimaliseerd of opgelost kunnen worden. Hiertoe wordt in overleg een tijdspad afgesproken om de aanpassingen op de risico’s te realiseren.

Bovendien kan Hebri-Flex de verplichte toetsing van de RI&E door een gecertificeerde Arbodeskundige verzorgen. Bij de toetsing wordt gekeken of de bedrijfssituatie correct weergegeven is en of alle risico’s genoemd worden.

De geldigheid van een goedgekeurde RI&E is drie jaar. Een RI&E is echter een momentopname. Een verbouwing, plaatsing van nieuwe machines, taakverandering van medewerkers of nieuwe veiligheidsnormen kunnen aanleiding zijn de RI&E opnieuw te bezien.