Algemene Voorwaarden

advies

1. Definities

1.1 Hebri-Flex: de eenmanszaak gevestigd te (6661 MH) Elst (Gld) aan de Ingeland 13,

1.2 Relatie: de partij aan wie Hebri-Flex product(-en) verkoopt, een aanbieding heeft gedaan, of met wie Hebri-Flex in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst,

1.3 Product(en): door Hebri-Flex geleverde zaak (zaken) en/of te leveren zaken.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Hebri-Flex en de Relatie, waaronder aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten, voor zover van deze voorwaarden niet door Hebri-Flex uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De toepasselijkheid van de door de Relatie gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 Hebri-Flex kan niet aan haar aanbieding of offerte worden gehouden, indien de Relatie redelijkerwijze kan begrijpen dat de aanbieding of offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Levertijden in offertes van Hebri-Flex zijn indicatief en geven de Relatie bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.4 Alle door Hebri-Flex geoffreerde prijzen en overige vergoedingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige offertes en/of overeenkomsten.

4.Levering van Producten

4.1 Levering geschiedt af bedrijf van Hebri-Flex. Relatie is verplicht de Producten af te nemen op het moment dat Hebri-Flex deze bij hem aflevert of doet afleveren, danwel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

4.2 Indien de Relatie afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Hebri-Flex gerechtigd de Producten op te slaan voor rekening en risico van de Relatie.

4.3 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde Producent een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Relatie Hebri-Flex derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Hebri-Flex dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4.4 Indien Hebri-Flex gegevens behoeft van de Relatie voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn pas aan op het moment dat de Relatie deze juist en volledig aan Hebri-Flex ter beschikking heeft gesteld.

4.5 De overeengekomen levertermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Hebri-Flex door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen. Indien door overmacht de levering met meer dan twee maanden wordt vertraagd, zijn zowel Hebri-Flex als de Relatie bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Hebri-Flex slechts recht op de vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

4.6 Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de Relatie indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar Hebri-Flex terug te zenden voor rekening en risico van de Relatie.

5. Recht van retour

5.1 De Relatie heeft het recht om een product binnen 14 dagen na levering zonder opgave van reden te retourneren. Er worden geen annuleringskosten berekend. Alleen de kosten van het retourneren zijn voor rekening van de Relatie. Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden geretourneerd.

Voorwaarden:

- Het product mag niet gebruikt en nog verkoopbaar zijn

- Het recht van retour geldt niet voor aankopen die speciaal op bestelling zijn gemaakt en derhalve maatwerk zijn.  

6. Eigendomsvoorbehoud/controle

6.1 Alle door Hebri-Flex in het kader van de overeenkomst geleverde Producten blijven eigendom van Hebri-Flex totdat de Relatie alle verplichtingen uit de met Hebri-Flex gesloten overeenkomst(-en) deugdelijk is nagekomen.

6.2 De door Hebri-Flex geleverde Producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht, verpand danwel op enige andere wijze worden bezwaard danwel in het bezit van een derde worden gesteld.  

6.3 De Relatie dient al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Hebri-Flex veilig te stellen. Indien derden rechten op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten willen doen gelden, dan is de Relatie verplicht om Hebri-Flexdaarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

6.4 De Relatie verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings-en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering(en) op eerste verzoek aan Hebri-Flex ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering is Hebri-Flex gerechtigd deze te ontvangen. De Relatie verplicht zich ertoe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen in dat kader nodig of wenselijk is.

6.5 Voor het geval Hebri-Flex haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Relatie bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Hebri-Flex en door Hebri-Flexaan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Hebri-Flex zich bevinden en die Product terug te nemen.

6.6 De Relatie dient de geleverde Producten bij aflevering te controleren op beschadiging, incompleetheid en/of andere manco’s aan de geleverde goederen en dit binnen 48 uur aan Hebri-Flex te melden.

7. Prijzen en Betaling

7.1 Alle prijzen zijn in euro’s exclusief BTW en overige heffingen, exclusief verpakkingskosten, verzendkosten en verzekeringskosten, tenzij anders vermeld of overeengekomen.

7.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Hebri-Flex aan te geven wijze in Euro’s, tenzij schriftelijk andere betalingscondities zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

7.3 Bij overschrijding van de genoemde termijn is de Relatie van rechtswege in verzuim en is hij alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag tot het moment van algehele betaling van het verschuldigde bedrag.

7.4 De Relatie is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Hebri-Flex verschuldigde.

7.5 Indien de Relatie in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Relatie met een minimum van 15% van het factuurbedrag. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Hebri-Flex echter hogere (buiten-)gerechtelijke kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Relatie worden verhaald. De Relatie is over de incassokosten rente verschuldigd.

8. Opschorting en ontbinding

8.1 Hebri-Flex is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen, voortvloeiende uit de met de Relatie gesloten overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- De Relatie de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; -Na het sluiten van de overeenkomst Hebri-Flex omstandigheden ter kennis zijn gekomen, die goede grond geven te vrezen dat de Relatie de verplichtingen niet na zal komen; -de Relatie bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; -een omstandigheid ontstaat waardoor de Relatie niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

8.2 Onverlet het bepaalde in deze algemene voorwaarden is Hebri-Flex bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd danwel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Onder het voorgaande wordt mede begrepen indien Hebri-Flex voor het uitvoeren van een overeenkomst met de Relatie afhankelijk is van derden en deze derden ten opzichte van Hebri-Flex te kort schieten.

8.3 In geval van opschorting of ontbinding door Hebri-Flex op grond van de voorgaande leden, is Hebri-Flex op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor ontstaan.  

8.4 In geval van ontbinding van de overeenkomst, zijn de vorderingen van Hebri-Flex op de Relatie onmiddellijk opeisbaar.

8.5 Indien zich een situatie als in de voorgaande leden beschreven zich voordoet, behoudt Hebri-Flex zich het recht om schadevergoeding te vorderen, indien zij directe danwel indirecte schade lijdt.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Hebri-Flex is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat Hebri-Flex is uitgegaan van door of namens de Relatie verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.2 Voor zover Hebri-Flex aansprakelijk zou zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de order en in ieder geval beperkt tot het bedrag der uitkering die door haar verzekeraar in voorkomend geval wordt uitgekeerd.

9.3 Hebri-Flex is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, de redelijke kosten om de gebrekkige prestatie van Hebri-Flex aan de overeenkomst te laten beantwoorden en de redelijke kosten ter

voorkoming of beperking van de schade. De Relatie dient de hoogte van de kosten alsmede de redelijkheid daarvan aan te tonen.

9.4 Hebri-Flex is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Hier wordt onder meer onder verstaan: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.5 De Relatie vrijwaart Hebri-Flex voor eventuele aanspraken van derden.

10. Garantie t.a.v. geleverde Producten

10.1 Hebri-Flex, staat in voor en garandeert de deugdelijkheid van de Producten die zij levert. Voor garantie afspraken wordt verwezen naar garantie bepalingen van de diverse fabrikanten van de apparatuur en of producten die de Relatie aanvaard. Indien door Hebri-Flex aannemelijk kan worden gemaakt dat de instructies met betrekking tot montage, onderhoud, opslag en gebruik niet of niet juist door de Relatie zijn opgevolgd vervallen de geldende garantiebepalingen.

10.2 In geval van binnen de in het vorige termijn gebleken ondeugdelijkheid, is Hebri-Flex verplicht tot kosteloos herstel of vervanging van de producten, ter keuze van Hebri-Flex.

10.3 De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Hebri-Flex, wijzigingen zijn aangebracht danwel getracht is deze aan te brengen door de Relatie of derden of indien de zaak is aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet is bestemd of indien het gebrek is ontstaan door weersinvloeden.

10.4 Op de garantie kan slechts schriftelijk, onder vermelding van het ordernummer, een beroep worden gedaan, binnen de in lid 1 bedoelde termijn en binnen 14 dagen na constatering van het gebrek, bij gebreke waarvan aan de Relatie geen recht toekomt op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Het gebrek dient zo gedetailleerd mogelijk te worden beschreven door de Relatie, zodat Hebri-Flex in staat is adequaat te handelen. De Relatie dient de instructies terzake retournering aan Hebri-Flex ten behoeve van herstel of vervanging nauwlettend op te volgen.

10.5 De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantietermijn voor de uitgevoerde garantiewerkzaamheden 3 maanden bedraagt.

10.6 Indien vast komt te staan dat een klacht zijdens de Relatie ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan aan de zijde van Hebri-Flex, waaronder in ieder geval de onderzoekskosten, geheel voor rekening van de Relatie.

10.7 Een beroep op de garantie schort een eventuele betalingsverplichting zijdens de Relatie niet op.

11. Geschillen en toepasselijk recht

11.1 De rechter in of nabij de vestigingsplaats van Hebri-Flex is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Hebri-Flex het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

11.2 Op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Hebri-Flex partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.